به نام خدا
توجه توجه توجه...
 ثبت نام وام این ماه روزشنبه دوازدهم اسفند ماه ازساعت 12ظهرانجام می شود.وپرداخت وام تاپایان ماه انجام خواهدشد.